تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn

اخبار

مشاهده آرشیو اخبار

گزارش تصویری

مشاهده آرشیو اخبار
امروزه در سازمان ها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است، این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد می شود یکی از مهم ترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروهی محسوب می شود. در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شوند و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج نیزهمسو با اهداف سازمانی و سیاست های مدیریت شهری کرج در راستای ایجاد فضایی پویا مبتنی بر صداقت و صراحت بین مدیران شهری و شهروندان است.

حامد احسانی نژاد
مدیرکل ارتباطات وامور بین الملل شهرداری کرج

خدمات الکترونیک پرکاربرد

.