تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn

فرم ثبت ایده و نظر 
حوزه شهردار کرج

تاریخ
نام نام خانوادگی
* شماره همراه پست الکترونیک موضوع
* متن ایده
الصاق فایل
حداکثر حجم مجاز فایل ارسالی 4 مگابایت می باشد.
.